۰۴ /اسفند/ ۱۳۹۸

تابلوهای مکمل

تابلو های مکمل 

 

تابلو نام
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
طول محدوده خطر
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
تابلوهای مکمل اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
تقاطع فرعی با اصلی در قوس
تقاطع فرعی با اصلی در قوس
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است


در قسمت پایین با کلیک بر روی هر بخش تابلوهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

تابلوهای اخطاری
تابلوهای انتظامی
تابلوهای اخباری
تابلوهای راهنمای مسیر

 


تابلوهای طول مسیر سفر
تابلوهای محلی
برچسب ها

چنانچه در آزمون آیین نامه افسر قبول نمی شوید می توانید بسته ای را که ما برای شما آماده کرده ایم را تهیه کنید و قبولی خود را تضمینی کنید .
برای تهیه بسته اینجا کلیک کنید .


برچسب ها


تابلو های مکمل راهنمایی و رانندگی – تابلو های مکمل رانندگی – تابلو های مکمل راهنمایی –