۰۴ /اسفند/ ۱۳۹۸

تابلوهای محلی

تابلو نام
پایان جدا کننده
شروع جدا کننده
هدایت مسیر با جدا کننده
هدایت مسیر با جدا کننده
جریان همگرا
جریان همگرا
مدرسه
تابلوهای محلی حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای دوطرفه
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست(گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست(تکی)
نظارت با دوربین پلیس


در قسمت پایین با کلیک بر روی هر بخش تابلوهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

تابلوهای اخطاری
تابلوهای انتظامی
تابلوهای اخباری
تابلوهای راهنمای مسیر

 


تابلوهای طول مسیر سفر
تابلوهای مکمل
برچسب ها
برچسب ها


تابلوهای محلی راهنمایی و رانندگی – تابلوهای محلی رانندگی –