۰۴ /اسفند/ ۱۳۹۸

تابلوهای انتظامی

تابلو نام
رعایت حق تقدم
ایست
ایست
خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با شما
ورود ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
عبور سواری ممنوع
عبور موتور سیکلت ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور  پیاده ممنوع
عبور گاری ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور کلیه وسائط نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
بوق زدن ممنوع
ایست-بازرسی(گمرک)
ایست-بازرسی(گمرک)
پایان تمام محدودیت ها
پایان محدودیت سرعت ۴۰ کیلومتر
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع
توقف (پارک) ممنوع
ایستادن ممنوع
منطقه ایستادن ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
توفق در روزهای فرد هفته ممنوع
توفق در روزهای زوج هفته ممنوع
عبور با عرض بیش از ۲ متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از ۳/۵ متر ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از ۵ تن ممنوع
عبور با بار بیش از ۲/۴ تن بر هر محور ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از ۷۰ متر ممنوع
گردش به چپ ممنوع
گردش به راست ممنوع
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
سبقت ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور به راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور پیاده
فقط عبور اسب سوار
حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
عبور فقط با زنجیر چرخ
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
فقط عبور دوچرخه و پیاده (مسیر غیر مشترک)
فقط عبور دوچرخه و پیاده (مسیر مشترک)
فقط عبور دوچرخه و پیاده (مسیر غیر مشترک)
حداقل سرعت در خط های عبور
حداقل سرعت در خط  عبور
حداکثر سرعت در خطهای  عبور
خط ویژه عبور
راه یکطرفه
خیابان یک طرفه
پیش انتخاب مسیر

<hr />

در قسمت پایین با کلیک بر روی هر بخش تابلوهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

تابلوهای اخطاری
تابلوهای اخباری
تابلوهای راهنمای مسیر
تابلوهای طول مسیر سفر
تابلوهای مکمل
تابلوهای محلی
برچسب ها