۰۴ /اسفند/ ۱۳۹۸

تابلوهای اخطاری

 

تابلو نام
پیچ به راست
پیچ به چپ
پیچ های پی در پی

(نخستین پیچ به چپ )

پیچ های پی در پی

(نخستین پیچ به راست)

شیب سرازیری % ۱۰
شیب سر بالایی  %۱۰
سرازیری خطر ناک
سربالایی خطرناک
جاده باریک می شوذ
راه از چپ باریک می شود
راه از راست باریک می شود
پل متحرک
خطر سقوط در آب
دست انداز
برآمدگی
چاله
شانه خطر ناک
راه لغزنده
پرتاب سنگ
ریزش سنگ
ریزش سنگ
عبور عابر پیاده
گذرگاه پیاده
عبور اطفال
عبور دوچرخه سوار
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات وحشی
کارگران مشغول کارند
چراغ راهنما
تقاطع
تقاطع
تقاطع
تقاطع
تقاطع
تقاطع
تقاطع
تقاطع
تقاطع
تقاطع فرعی و اصلی
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
میدان
جاده دو طرفه
تراکم ترافیک
تقاطع راه آهن با راه بند
تقاطع راه آهن بدون راه بند
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن دوخطه
تقاطع جاده و راه آهن با راه بند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون  راه بند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از چپ
خطر


در قسمت پایین با کلیک بر روی هر بخش تابلوهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

تابلوهای انتظامی
تابلوهای اخباری
تابلوهای راهنمای مسیر
تابلوهای طول مسیر سفر
تابلوهای مکمل
تابلوهای محلی
برچسب ها